23 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

077 - Tezer Özlü - Çocukluğun Soğuk Geceleri

Türk Edebiyatı

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 469 KB

...1m ve ya­�ad1g1 ya da "ya�amasma izin verilmek istenmeyen" farkhh­g1m ve uyumsuzlugunu son derece sars1c1 ve incelikli bir bi­\imde, "teninde duyarak" i�ledi. Ozlii, ya�amm anlam1m arayan ve bu aray1�1 hayranhk duydugu iic; yazann (Svevo, Kafka ve Pavese) izlerini ve iz­leklerini de siirerek siirdiiren ikinci roman I anlat1sm1 ise 1983'te "Auf den Spuren eines Selbstmords" (Bir �ntiharm lzin­de) ad1yla yazmI!j; yap1t 1983 Marburg Yazm Odiilii'nii ka­zanm1�t1. Bir lntihann lzinde, daha sonra, dil...