1 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

30 İngiltere Ve Rusya’“Hibrit” Ermeni Devlet

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 260 KB

...ne-tilmesi isteğiyle Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam) teşkilatına başvurmasını teklif etmiş-tir. Sonunda bu teklifini İstanbul, Çanakkale ve Ermenistan ile sınırlamıştır. İngiltere’nin İstanbul, Çanakkale ve Ermenistan’ın man-dasını almasını ve bu bölgeleri yönetmesini istemesinin arkasında yatan iki sebep vardı: birincisi, bu istek Amerika’yı Orta Doğu’da “devletçiklerin” kurulması işine doğrudan sokacak ve böylece bu durum İngiltere’nin ileri sürdüğü şartların destek görmesini sağ-layacakt...