0 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Abdurrahman $Eref Efendi - Tarih Musahabeleri

Osmanlı Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 15 MB

...biraz daha my1flamas1 sonunda Avrupa, Asya ve Afrika 'da-ki geni$ topraklann1111 payla$zlmas1 Avrupa devlet/eri jpn bir problem olm"6 ve "!jark Meselesi" denilen siyasi bir olay haline gelmi$tir. XIX yiizyrl orla-53 lannda Rusya bu imparatarluJ.,'lun ke1uli aralannda pay~1lmas1 i~n ingilte· re )'e gizli bir teklifte bulunm~tur. Bu teklifte ilk def a Osmanl1 lmparatrwlu-1,'lu 'ndan "Basta Adam" diye bahsMlilmi!;tir . .&mdan sonra impafl'fJtarluk hak-klnda bu deyim bllan1lagelmi$tir. 7 -Pri11Ce Me...