0 The Download
0 Comment
21.04.2020 Upload date

Bilim Çocuk Dergisi Ekim 2005

Bilim

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 14 MB

...celemeleri sonucun-da, quaggalar›n Buzul Ça¤› döneminde,120.000 – 290.000 y›l önce evrim geçiren zeb-ralar›n bir türünden (Equus burchelli) türedik-leri a盤a ç›km›fl. Bu bilgi, ayn› zamanda Bu-zul Ça¤›’n›n yaln›zca Avrupa ve Asya’da de-¤il, Afrika’da da etkili oldu¤unu ortaya koy-mufl oldu. Araflt›rmac›lar, quaggalar›n post-lar›n›n h›zla evrim geçirip de¤iflime u¤rama-lar›n›n nedeninin bu kuru iklime uyum sa¤la-maya yönelik oldu¤unu söylüyorlar.Kaynak: http://www.eurekalert.org/pub_releases/200...