4 The Download
0 Comment
20.04.2020 Upload date

Bilim Çocuk Dergisi Eylül 2005

Bilim

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 16 MB

...tirdiler. Bu sayede karbon na-notüplerinden daha büyük nesneler elde et-meyi baflard›lar. Kaynak: Science, 19 A¤ustos 2005Makarna Fizi¤iPiflmemifl haldeki bir çubuk makarna (spa-getti) iki ucundan bast›r›l›p esnetilerek k›r›ld›-¤›nda neden birkaç parçaya birdenayr›l›r? Bu ilginç soru bilimin-sanlar›n›n da akl›n› kurcala-m›fl olacak ki, Fransa’dakiParis 6 Üniversitesi’nden ikiaraflt›rmac› bu konuda çal›fl-malar yapm›fl. Araflt›rmayagöre, makarna boyunca iler-leyen esnek dalgalar bu k›r›l-man›n ne...