168 The Download
0 Comment
18.11.2019 Upload date

Cinsel Yönelimler Ve Queer Kuram

Cinsel

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 15 MB

Cinsel Yönelimler ve Queer Kuram


Tuhaf, garip vb karşılık ları olan ve 1980’lerin sonunda eşcinsel erkekleri
aşağılam ak için uygulanan queer ibaresi, 1990’la rın başında “cinsiyet norm ­
ları dahilinde” olm ayanlarca, yani gey, lezbiyen, travesti, transseksüel, bisek-
süel, interseksüel vb kişilerce, pejoratif anlam ıyla birlikte sahiplenilm iş, he-
teroseksüel m atrisin dayattığı ikili kim lik rejim inde öteki k ılınan ları ve on­
ların eşit hak la r mücadelesini işaret etmeye başlam ıştır. Queer hareketle pa­
ralel olarak gelişen queer kuram , cinsiyetin tam am en bağlam la şekillendi­
ğine, sabit olm adığına, tan ım ın ın ta rih boyunca koşullara göre değiştiğine
dikkat çekerken, cemiyet sal yapının bütününe nüfuz etm meslek olan heteroseksü-
el mantığı, yani heteronorm atifliği okuma, açık etm e ve alt üst etm e yolla­
rın ı araştırır. Heteroseksüel m atris karşısında queer olm ak ve queer düşün­
mek, sadece bu sistem tara fından ötekileştirilenler için değil, bizzat hetero-
seksüeller için de elzem bir sorgulam a yoludur sebebiyse sorun salt (hetero’nun
“karşıtı” olan) lezbiyen ve gey kim likler için eşitlik mücadelesi değil, cemiyet ­
sal yapının akadem isinden hukuk ve iktisat sistem ine ve sanat dallarına
kadar nüfuz etm iş olan heteroseksist ve fallogosantrik rejim in işleyişidir.