4 The Download
0 Comment
15.04.2020 Upload date

Dünyanın Düz Olusu İddiası (Dünya Ve Kubbesi - Ebu Muaz Seyfullah El-Çubukâbâdî)

İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

...rtubi ve Ġbn Kesir dediler ki: "Ve yerin nasıl yayılıp döĢendiğine" Yayılıp, uzatıldığına.20 Ġbn Adil dedi ki: “BeĢik haline getirildi, yani serildi ve uzatıldı” Bazıları buradan dünyanın küre Ģeklinde olmadığına delil getirmiĢlerdir. Ġbnu’l-Hatib dedi ki: “Bu zayıf görüĢtür. Zira küre 19 Taberi (24/389) 20 Ġbn Ebi Hatim Tefsir (12/395) Kurtubi (20/36) Ġbn Kesir (8/387) Begavi (8/410) Sa’lebi, el-KeĢfu ve’l-Beyan (10/190) Vahidi, el-Veciz (1/1197) Sem’ani (6/215) 17 çok büyük olduğundan her kıta...