6 The Download
0 Comment
20.04.2020 Upload date

Eğlence Ahlakının Ortaya Çıkışı

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 108 KB

...nne buna cevap vermeliydi. "Ama bebek deneyimle-riyle istedi¤i fleyi alaca¤›n› ö¤rendi¤i için a¤l›yorsa, ö¤renebilece¤i en kö-tü al›flkanl›klardan birini edinmifltir." Bebek a¤larsa, "anne hastal›k, a¤r›,açl›k ya da susuzluktan flüphelenebilir."Bunlar ihtiyaçlar› temsil eder. Be-be¤in kontrol edilmesi sonucunda bunlar›n olmad›¤› ortaya ç›karsa, "be-bek muhtemelen kuca¤a al›nmay›, yürümeyi, kendisiyle oynanmas›n› vs.istiyordur." "Bebe¤in bütün ihtiyaçlar› karfl›land›ktan sonra, yat›r›lmal› vea¤la...