3 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

Elektriksebekesi Mayıs2008

Bilim

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

... kurulufl maliyetidüflük olmak zorundad›r. Çünkü, y›l bo-yunca çok az, toplamda birkaç gün vehatta saat için kullan›lacak olduklar›n-dan, yüksek bir yat›r›m bedelini kald›ra-mazlar. Buna karfl›l›k, pahal› yak›t kul-lansalar da olur. Nas›lsa az çal›flacakla-r›ndan, fazla yak›t yakmayacak, fakat zir-ve talebin de kesintisiz karfl›lanmas›n›sa¤layacaklard›r. Örne¤in do¤al gaz san-trallar› böyle santrallard›r: Kuruluflu h›z-l›, yat›r›m bedeli düflük, fakat yak›t› pa-hal›. Ortalama birim üretim maliye...