1 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Erhan Metin - Halil İnalcık İle Tarih Ve Tarihçilik

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 1 MB

...akke giyiyor. KarErhkh bir hiltilr zrddiyeti var.Yabancr gozlemciler, siyaset bilimciler Ttirk toplumunun iki kampa bol0ndugtnii miigahade ediyorlar MeselaIspanya'da oldu bu. Biliyorsunuz Katolik halk ile sosyalisder, komiinisder arasrndaki mr.icadele sonunda kag milyoninsan oldri orda. Devlet adamlan, politikacrlar bunu anlamak zorunda, uzla5ma yollanm araghrmallar. Ben bunubtihin yazrlanmda, son 'Atattirk ve Demokatik Ttirkiye" kitabrnda belirtrneye eahghm.Erhqn Metin: Bu noktad.o torih egitim...