8 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Esra Danacıoğlu - Geçmişin İzleri Yanıbaşımızdaki Tarih İçin Kılavuz

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 18 MB

...�1 kunımbrı l'l' kiittipkmclerdc de -iki ülke �1r�1sımla i)I1Cl111i �1yrılıkl:ır ,·ar. Hu llL'dt:nlc, hizim \;�ılı�ııı�11111Z ranılm,mlll::dal:i '/lı ri//iıı izkğiııi takip etse de Tlirki\'t:'dc t�1rihi kanaıııaııııı tcıııd aLıııları 2 David E. Kyvig Myron A Marty (2000) Yan�basımızdaki Tarih, çev. Naları Ozsoy, Tarih Vakfı Yurl Yayınları, Istanbul 3 Örneğin Batı'da pek co k başka çalışma olanı gibi aile tarihi araştırmalarına do kcıy· noklık eden kilise defterlerinin (vaftiz, evlennıe ve gömülm...