15 The Download
0 Comment
03.12.2020 Upload date

Halil İnalcık - Güney Anadolu Ve Kıbrıs Krallığı

Osmanlı Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 453 KB

...rlimondr. 1375'de giimruk geliri uE bin florine yukselmigti.tl un1- Selguklulor'rn Antolyo'do bostrrdrklor eneski g0mut poro H. 675 yrlrno oittir2- Koromonlrloq 13. yuzyrl ortolorrndoortoyo qrkrp gozo tooliyetlerine giri;iyorlorve Boboiler'le igbirliQi yopryorlor NureSofi'nln oQlu Koromon Bey, Torors DoQlorrilzerindeki Ermeni kolelerini, Mut, GcilnoqErmenqk'r ele geqiriyor ve Sllifke kryrlorrnosoldrriyor Ermenok beyi [rnvonrnr olryorKilikyodc'ki K0Euk Ermeniston krolrnrnkuwetlerini do0rtryor ve ...