2 The Download
0 Comment
09.01.2020 Upload date

Hammer - Büyük Osmanlı Tarihi 7.cilt

Osmanlı Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

İnhitat Alâmetleri
Aşırı derecede sefâhata nefsini teslîm etmiş bir pâdişâhın gösterdiği
kayıtsızlığa rağmen, vezîr-i âzam Sokollu'nun muazzam nüfuzu Devlet'i —
Kanunî Sultân Süleyman'ın yükseltmiş olduğu— azamet ve iktidar derecesinde sekiz sene müddetle nasıl muhafaza edebilmiş olduğunu, bundan evvelki iki kitapta göstermiştik.