2 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

İbrahim Kafesoğlu - Türk Tarihinde Moğollar Ve Cengiz Meselesi

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 5 MB

..." oi,.:ailim~'emiııcekillibuıedilen" e bizzalMotol-larıntemsılettıklerıayrıbırırkörnetivırdırki, bunadotrudaı»d~t~uyaMORtotafaetibirolunmu, tur. Buırk,T uranid eırkdanhuy u.kfa~kf.rlıayrılınaktadır.Yordanes,AmmianusMarcelJinu.veSıdonıusApoJlinırisr ibiIV-VLasırmüd lWerid. h.,.dHid·,zyac,un araruına k ulliyetli miktardamevcudiy ellerindcn, üpheol.mıy~n v~GarblılarapekfanbforiinenMokollın, öyletasvirctml,lcrdır:oBoylarlkısa,viicudlannınaltyarnçeJimsizlakıtiilBAAltlılKAJ1:SOCLU-,\1 2114üstKısmıkalı...