4 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

İnsansınırları Eylül2004

Bilim

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 962 KB

...-kadan daha k›sa bir sürede bitirip, yinekendine ait olan 2002 y›l›ndaki rekoru 2dakikayla aflt›¤›nda, senelerdir ak›llar›kurcalayan soru yeniden gündeme geldi:“Kad›nlar performanslar›n›, bir gün er-keklerle ayn› parkurlarda yar›flabilecekkadar h›zl› m› gelifltirebiliyorlar?”Uzmanlarsa, “do¤al kad›n anatomisi”nedeniyle, söz konusu güne ulaflman›nçok zor olaca¤›n› belirtiyorlar. Kad›nla-r›n spor dallar›n›n tümündeki toplamperformans›n›n, erkeklerin %90’›na ulafl-mas›na karfl›n, cinsiyetler aras›n...