3 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

İsmail Hakkı Uzunçarşılı - Kapıkulu Ocakları 2

Osmanlı Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 26 MB

...y ve bir yeri ta bk ime ma hs us kalasları ha rnil develeri sevk -u -ida re etmek tir . Bu kalaslarıo bir ucu nda ik i sivri uclu birer demir va rdır; icabı ha linde düş ma nın ok ve arkeboz en· da btla rıoa ka rşı bu kalasla rı yere dik erek Tü rk ler arkalarma geçip ta · ba ffuz ederl er. ( Pa dişab aburları kısmı ); 2) Ha rp sahasıoda Yeoiçerilere Cebeba oedeo sila h verildikine da ir Yeniçeriler kısmına bazı no tl ar ko nmuş t u. Bu ra da da alakası sebebiyle di­ter bazı no tla r koyuyorum. ...