0 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

M.cavid Baysun - Adnan Adıvar

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

...ağmendimaltınıny ineherzamankimevzularlameşgulolacakb ir kudre tl ebulunduğug ö rüliiyordu.Hayalile öliimünaynicisimdeiçtimaınıg ö s lerenbumiidlıişmanzar ayıhafızadans il-rnekmümkünde!!,i1dir.Muka d d er!ıkibeitenbir gü nevvel so n makal esiniimlaedecek·10M.CAVİDD AYSUNderecede muhakernesin esahipolan o büyükz e ka , n ih ayetiTem·m uz1955C umagünül s t a nb ul' daKoskas emtinde, Hazne d a rsokağındakievinde,e nküçükb irz a hme tçe kmeden,dünyayag ö zle rinikapadı.ErtesigüntBayezidcamii,Ünivers...