3 The Download
0 Comment
25.04.2020 Upload date

Obezite Mart2007

Bilim

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 901 KB

...nd) vücuda gönderilerek,farkl› doku yüzeylerinden yans›malar›-n›n saptanarak de¤erlendirilmesine da-yanan bir yöntemdir. Maddeyi geçer-ken absorbsiyon (emme) ve yans›manedeniyle ultrasonik dalgan›n fliddetiazalmaktad›r. Sesin absorbsiyon fre-kans›, dokunun absorbsiyon katsay›s›ve doku kal›nl›¤› ile do¤ru orant›l›d›r.Cihazla çal›flma maliyetinin düflük ol-mas›, kiflinin sa¤l›¤› üzerinde yan etki-sinin olmamas› avantaj sa¤lamaktad›r.Ancak yöntemi kullanacak kiflinin özele¤itimli olmas›n› gerektirm...