2 The Download
0 Comment
25.04.2020 Upload date

Ölçübirimleri Subat2006

Bilim

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 772 KB

... ‘invar’ alafl›m›, BIPM laboratuvar›ndagelifltirildi. Laboratuvar›n o zamanki müdürü, kim-yaci Edward Guillaume, bu keflfinden dolay› 1920Fizik Nobel Ödülü’nü ald›. Ertesi y›l ulusal prototip-lerin, Paris’teki evrensel prototiple periyodik k›yas-lamalar›na baflland›. Bu k›yaslamalar, metre çubuk-lar›n›n ›s›l genleflmelerinin daha büyük duyarl›l›klabelirlenebilmesi için yeni yöntemlerin gelifltirilmesi-ni gerektirdi. 1927 y›l›ndaki 7. CGPM, metreyi;“standart çubu¤un üzerindeki iki çizgi aras›ndak...