5 The Download
0 Comment
20.04.2020 Upload date

Osho - Tantra Spirituellik Ve Cinsellik

Tasavvuf

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 399 KB

...ntraya göre, onu kullan, onu dö-nüfltür!”Pek çok soru vard›r. Birincisi:Osho, geleneksel Yoga ile Tantra aras›ndaki farknedir? Bunlar ayn› fley midir?Tantra ve Yoga esas itibariyle farkl›d›r. Ayn› hedefe ulafl›rlar;ancak yollar› birbirinden yaln›zca farkl› de¤il, birbirine ters-tir de. Dolay›s›yla bu aç›k bir flekilde anlafl›lmal›d›r.Yoga yöntemi ayn› zamanda metodolojidir; Yoga ayn› za-manda tekniktir. Yoga felsefe de¤ildir. T›pk› Tantra gibi, Yoga daeyleme, metoda, tekni¤e dayan›r. Yogada da e...