4 The Download
0 Comment
15.04.2020 Upload date

Osmanlı Millet Sistemi

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 232 KB

.... Gülnihal Bozkurt, Osmanlı millet sisteminin II. Mehmet dönemine kadar gittiğini kabul eder.7Yuluğ Tekin Kurat millet sistemi tabi-rini kullanmaksızın, “...Fatih Sultan Meh-met dönemine gelinceye kadar Bizans, Sırp ve Bulgar topraklarının fethedilmesi Balkan uluslarının Büyük bir bölümünü Osmanlı İm-paratorluğu yönetimine sokuyor ve Osmanlı hükümdarını yeni bir politika, diğer bir de-yimle yeni bir hukuk düzeni uygulama nok-tasına getiriyordu” diyor.8 Burada açıkça kast edilenin millet sistemi ...