0 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

Özgün Bir İç Savaş Modeli

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 151 KB

...r bir yaz›s›nda hakl› olarak, en küçük so-rununu bile çözemeyen bu milletin, sorunun gerçek mahiyetinden kaçabil-mek, kusuru kendinden d›fllaflt›rabilmek için ifli nas›l olmad›k yerlere kadargötürebildi¤ine örnek olarak, trafik gibi bir konuda bile bir "canavar" ya-ratt›¤›na dikkat çekmiflti. Bu canavar›n Türk ruhundaki yeri, siyasi dildeki"d›fl düflman"la ayn›d›r.) Hülyalar› süsleyen, flark›lara, romanlara konuolan araba, çok de¤il, sadece yirmi-otuz y›l içinde, kentsel yerleflimlerin do-1166De...