0 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Paul Wittek - Osmanlı İmparatorluğu'nda Türk Aşiretlerinin Rolü

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

...,ned earzuolunmuştu.Sultan,Ma la zgir tseferine.Bizanstoprağıüze rindeherhan g ib ir emelb es lemedengir işmişveza fe rdenson-rad er h a lbarışyapmaklayetinmişti.Başlangıçta,kendiliğindenmey d anagelendur uma dah içönemver me di.BununlaberaberAnadolutamamiy legöçebelereterkedilmemişti.Şuıadaburadam ahallid iren memer k e zl e r iteşekkületti;bunlar, Biza n sidaresi-ningerigelmesini bek ley erek,topraklarınıkorumağaçalıştılar.Doğuda,esk isınıreyaleııerindeis eA kr i/a iveGa7.ire isie r ik e ndile...