0 The Download
0 Comment
28.05.2020 Upload date

Priene Ve Miletos

Arkeoloji

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 9 MB

...m dairetarz›nda, 19 basamakl› oturma anfisiile bu yap›n›n çok az bir bölümü günü-müze kadar kalabilmifltir. Avlusunda5,5 metre geniflli¤inde 28 sütunlu birsundurma oldu¤u san›lmaktad›r. Mi-mar Hippodamos'un flehir plan›na uy-mayan Faustina Hamam› M.Ö.161 ile180 y›llar›nda Roma ‹mparatoru Mar-kus Orelyus'un kar›s› Faustina ad›nayap›lm›flt›. Hamam içinde yer alanhavuz nehirler tanr›s› Meandros'unheykelinin alt›ndan ve o'nun yan bölü-münde olan arslan heykelinin a¤z›n-dan akan su ile doluyordu. Ham...