0 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

Proleter Doğrultu 14

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 1016 KB

...k le ni yor ve ye ter li şe kil de pro pa gan da sı sür dü rü le bi li yor.Şim di so ru nun odak nok ta sı, dev ri me kar şı ku rul muş olan bu blok laş ma yı yer le bir ede cek akıl cı, es nek ve bir o ka dar da dev rim ci olan tak tik le ri mi zi ko nuş tur mak­tır. Düş man cep he si nin par ça lan ma sı nın esas yo lu da bu ra sı dır.Bu ana be lir le me yi yap tık tan son ra, şim di sı nıf ha re ke ti nin geç miş sü re ci ne iliş kin tar tış ma nın te mel kri ter le ri olan nok ta la ra ge çe...