12 The Download
0 Comment
20.04.2020 Upload date

Psikanaliz Ne İşimize Yarar

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 180 KB

...ye çal›flt›k. fiöyle: Kendi hayat› üzerine düflünmek dünya üzerinedüflünmektir ve dünya üzerine düflünmenin baflka bir yolu yoktur. Çünküdünya hep bize görünen fley, hayat hep bizim yaflad›¤›m›z fleydir. Burada ör-ne¤in Saffet'in söyledikleriyle bir ba¤ kuracak olursak; tabii ki psikanalitikiliflkinin kendisinin son derece kritik bir varoluflsal boyutu vard›r. Çünkü herpsikanalitik iliflkide do¤um, ölüm, rekabet, kardefllik gibi, hiçbir patolojik ya-n› olmayan sorunlar, yani her hayat›n, bizim d...