0 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Radyoastronomi Haziran2003

Bilim

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 600 KB

...adyo haritas›n› yapm›flt›. Harita günümüzdeki ölçümlerle karfl›laflt›r›la-mazd›; ancak, radyo ›fl›mas›n›n nedenlerini arafl-t›ran bilimcileri uyand›racak ilk ad›m böylece at›l-m›fl oldu. Gelgelelim, gökbilimciler radyo anten-leri ve al›c›lar›ndan hiç mi hiç anlam›yorlard›. Ge-rekli bilgi ve donan›mlar› olmadan, bu tür konu-larda çal›flmalar› elbette beklenemezdi. Radyofi-zikçilerin durumu da pek farkl› say›lmazd›; yenibir bilim dal›na öncülük eden bu fizikçiler de tamtersine gökbilim üzerine pek...