3 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Şaduman Halıcı - Osmanlı Basınında Meclisi Mebusa Seçiminde Ermeniler

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 417 KB

... olarak benimsediği Nizamname-i Millet-i Ermeniyan oldu12. Bu belgeye göre, hiyerarşik yapıda İs-9 Düstur, II. Tertip, C. 1, s. 22.10 Murat Bebiroğlu, Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e Ermeni Nizamnameleri, Orhan Matbaacılık, İstanbul 2003, s. 23-27.11 Fehmi Akın, “1863 Tarihli ‘Nizamname-i Millet-i Ermeniyan’ Bağlamında Osmanlı Devletinin Ermenilere Yönelik Tutumu”, http://turksandarmenians.marmara.edu.tr/tr/1863-tarihli-nizamname-i-millet-i-Ermeniyan baglaminda-osmanli-devletinin-Ermenilere-yoneli...