3 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

(Tübitak Yayınları) - Bilim Siteleri 4

Bilim

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 5 MB

...mek insanda ac›ma hissiuyand›r›yor; ama Amsterdam(Hollanda) Zooloji Müzesincehaz›rlanm›fl site, ço¤unu yak›ndangöremeyece¤iniz 150 kadar kufltürüne yak›ndan bakma olana¤›sa¤l›yor. Foto¤raflar› istersenizyüksek çözünürlükte getirebiliyor,imleci görüntü üzerinde tutarak360 derece döndürebiliyor,görüntüye alttan ya da üsttenbakabiliyorsunuz.www.science.uva.nl/ZMA/3dpicsbilimnetEKolaraktan 6/23/05 11:53 PM Page 56Temmuz 2006B‹L‹MveTEKN‹KBiyolojiKüçü¤ün Sanat›“Bir Milimetrenin Alt›n› Tan›tma Enstitüs...