6 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

(Tübitak Yayınları) - Dunya Dısı Yasam

Bilim

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 771 KB

...erilere da-yanmak zorunda. S›n›rs›z spekülas-yonla, bilimsel veri ve bulgulara daya-nan spekülasyon aras›nda önemli fark-lar oldu¤u hemen görülür. Bilgiyleyönlendirilen ve hayal gücünden çok,fizik yasalar›yla s›n›rlanan bilimseltahminler süreci, bazen s›k›c› bile bu-lunabilir. Ancak, geçmifl baflar›lar›n-dan da h›z alan bilim, anlayabildikleri-mizden ve eldeki verilerden yola ç›ka-rak, anlayamad›klar›m›z ve fakat bil-mek istediklerimiz hakk›nda bize tekyol gösterici olarak görevini sürdü-rüyor.5...