6 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

(Tübitak Yayınları) - Gelecegin Malzemeleri

Bilim

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 1 MB

...¤in Chevrolet Corvettemarka otomobil gövdeleri cam liflerlegüçlendirilmifl poliester/stiren kom-pozitlerden haz›rlan›r. Ancak bu türmatrislerin baz› dezavantajlar› damevcuttur. Is›yla sertlefltirildiklerindebüzüflürler, suyu emerler ve s›k›flmadayan›mlar› düflüktür. Ayr›ca kimya-sal dirençleri de iyi de¤ildir.Bir di¤er ucuz sistem vinil ester re-çinesidir. Vinil ester reçineleri, polies-ter-stiren sistemiyle karfl›laflt›r›ld›¤›n-da baz› avantajlara sahiptir. Çok fazlasu emmezler ve kimyasal dire...