12 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

(Tübitak Yayınları) - Genetik 1

Bilim

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 598 KB

...A molekülü bulunmaktad›r; ribozo-mal RNA (rRNA), transfer RNA(tRNA) ve haberci RNA (mRNA).rRNA’lar 3 farkl› büyüklükte, birbirle-riyle ve di¤er proteinlerle etkileflerekprotein sentezinin gerçekleflti¤i ribo-zomlar› olufltururlar. tRNA lar 65-110nükleotid uzunlu¤unda olup mRNAüzerindeki bilgiyi, proteini oluflturanaminoasit dizisine çeviren adaptör mo-leküllerdir. mRNA’larsa hücrede bulu-nan en heterojen RNA’lar olup, uzun-luklar› 500-6000 nükleotid aras›nda-d›r. Protein sentezi için temel olufl...