0 The Download
0 Comment
20.04.2020 Upload date

(Tübitak Yayınları) - Hızlandırıcılar

Bilim

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

...ar-p›flt›r›c›larda incelenmifl ve deneyimler,›fl›n›n ömrünü yeterince uzun tutabil-mek için, ›fl›n yo¤unlu¤unun belli bir‘›fl›n-›fl›n limiti’ni aflmamas› gerekti¤inigöstermifl durumda. LHC, istenen par-lakl›¤a (kafa kafaya çarp›flmalar›n faz-lal›¤›) ulaflabilmek amac›yla, bu s›n›ramümkün oldu¤unca yak›n çal›flacak.Eski PS ve SPS’den oluflan enjektörle-ri, gereken ›fl›n yo¤unlu¤unu sa¤laya-cak kapasiteyle donat›l›yor.LHC’nin 27km uzunlu¤undaki ›fl›ntüpü boyunca ›fl›k h›z›na yak›n h›zlar-da seyaha...