2 The Download
0 Comment
21.04.2020 Upload date

Türkiye'degökbilimvetug[1] Ocak2004

Bilim

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 1 MB

...r. ‹steklerimiz Bakan taraf›ndan TÜB‹-TAK’a ftildi. Böylece TÜB‹TAK nezdindeki giriflim-ler kald›¤›m›z yerden sürdürüldü. Bu giriflimlerinsonucunda TBAG "...bundan sonra takip edilecekyolun saptanmas› ..." için "Ulusal Gözlemevi ‹hti-sas Komisyonu" oluflturdu. Bu komisyon çal›flma-ya hemen bafllad›.Bu arada Bak›rl›tepe’nin TÜB‹TAK’a tahsisiyleilgili ifllemlerin yürümesi için çabalar sürdürülüyor-du. Ne yaz›k ki TÜB‹TAK’dan sorumlu yeni DevletBakan› ve yeni TÜB‹TAK yönetimi "TÜB‹TAK’›n birgözleme...