39 The Download
0 Comment
14.04.2020 Upload date

William Shakespeare - Terry Eagleton

Biyografi & Anı

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

...hie; umut vaat etmeyen bir futbol oyuncusu olmam, bir seyirci olarak iyi ya da c;irkef oyunu degerlemlirmemi engellemiyorsa, ahlaki olarak zaytf oldugum olgusu da, digerlerindeki benzer zay:tfhgt yarg11a-mam om1nde manukll bir engel degildir. Yalruzca dolayslZ ic;sel bilgisine sahip oldugumuz bir §eyi dogru bir bir;imde yargllayabilecegimize inanmak, bireyci bir yarulgx, '~ahsi' de-neyimin Romanti.k bir feti~le~tirili~idir. Aynca, ilkesel olarak, sur;ladtgun ki§ilerin suclanru i~leyebilecek olma...