0 The Download
0 Comment
22.04.2020 Upload date

Y 77 134

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 4 MB

...ya­na, eğer kısa dönemde burjuvazinin repertuarında yeni bir kombineıon yoksa, bu oyun siirer gider. UYUK SERMAYE EGLENiYOR ''-Ti.ırkiye'de siya.1 anayetlm" ve can giive.nsiıJ.ili bmwnamayacak b· dar vahimdir ..... Geçtilimiz haftanlD Çarf&1llba ııünü Cumhurba,kanlılı köşkü öni.irııde &Öyle­ncn bu sözlerin içerilini kimııenin b­mksadlRı yoktu ama Türkiye'de 2,5 YıJ aşkın umandır bu sözden urnık adım öte reçemeyen poliLikanın kanıksandılı bir gerçektL. Ve lÔ:ı.Ier ,öyle devam ediyordu: "- Bize ,ö...